Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowanie ("Umowa") należy rozumieć jako umowę między Tobą a Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (w dalszej części również "my", "nasz", "nami"). Niniejsza umowa reguluje Twoje i nasze prawa i obowiązki podczas korzystania z portalu HomeServer/FacilityServer.

W toku ciągłego rozwoju naszych urządzeń i usług internetowych niekiedy włączamy dodatkowe funkcje i właściwości. Ta okoliczność wymaga zmiany umowy i wytycznych, aby uwzględnić konieczność dostosowania. Dlatego w tej umowie i w tych wytycznych możemy w każdej chwili wprowadzić zmiany, które stają się prawomocne przez publikację na naszej stronie internetowej. Poza poniżej opisanym przypadkiem wszystkie zmienione warunki stają się ważne po 30 dniach od ich pierwszej publikacji na naszej stronie internetowej. Przyszłe zmiany będą publikowane na stronie "Aktualizowane wytyczne użytkowania", do której masz dostęp przez link "Aktualizowane wytyczne użytkowania" na stronie "Przegląd konta", jeżeli jesteś zalogowany w portalu Gira HomeServer.gira.de lub FacilityServer.gira.de. Ponadto możesz skonfigurować swoje ustawienia w ten sposób, że po każdej aktualizacji wytycznych użytkowania otrzymasz powiadomienie e-mailem.

1. Prawo do roszczeń

Aby móc korzystać z naszego serwisu, należy założyć konto podstawowe. W tym celu pod HomeServer.gira.de lub FacilityServer.gira.de należy kliknąć na opcję "Rejestracja". Alternatywnie można także pocztą lub faksem wysłać do firmy Gira formularz rejestracyjny dołączony do urządzenia.

Rejestrację można przeprowadzić podczas uruchamiania lub później. Proces można w każdej chwili powtórzyć w celu zmiany osobistych danych rejestracji. Każda zmiana wymaga jednak ponownego potwierdzenia Twoich danych poprzez link aktywacji, który otrzymasz e-mailem przy każdej zmianie Twoich danych rejestracji.

Nasz serwis jest dostępny tylko dla indywidualnych osób lub przedsiębiorstw, które mogą zawierać prawomocne umowy na tle obowiązujących ustaw. Dlatego nasz serwis nie jest dostępny dla osób poniżej 18 lat.

Zastrzegamy sobie prawo blokady dostępu do naszego serwisu, zmiany warunków Twojego korzystania z serwisu i/lub wypowiedzenia tej umowy z Tobą w każdej chwili poprzez powiadomienie e-mailem. Jeżeli wypowiedzenie następuje z ważnej przyczyny, obowiązuje ono ze skutkiem natychmiastowym. W innym razie termin wypowiedzenia wynosi 14 dni od dnia powiadomienia.

2. Świadczenia

Udostępniane usługi internetowe obejmują dostęp do interfejsu użytkownika HomeServer wzgl. FacilityServer

Odnośnie do niektórych obszarów portali HomeServer.gira.de i FacilityServer.gira.de ewentualnie uzupełniająco obowiązują odrębne warunki. Podczas logowania do tych obszarów użytkownikom wyraźnie zwraca się uwagę na istotne warunki dot. tych obszarów. Wtedy te specjalne warunki użytkowania tych serwisów mają pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami.

Zastrzegamy sobie w każdym czasie prawo odwołania części naszych usług internetowych oraz uzgodnionych modułów, jeżeli (już) nie będziemy uprawnieni do udzielania praw użytkowania zgodnie z tą umową i nabycie praw do dalszego użytkowania nie będzie możliwe do przyjęcia.

3. Realizacja i droga dostawy

Udostępnienie naszego serwisu następuje przez medium transportu - Internet. Jako protokół komunikacyjny służą HTTP i HTTPS (HTTP za pomocą Secure Socket Layer).

4. Gwarancja

Zobowiązujemy się do podejmowania wszelkich kroków w celu zapewnienia dokładności i niezawodności naszych usług internetowych. Wobec Ciebie lub osób trzecich nie jesteśmy odpowiedzialni za pomyłki, przerwy, zwłoki, błędne dane lub komunikaty czy inne zakłócenia, niezależnie od ich przyczyn. W odniesieniu do wszystkich ustawowych i umownych stanów faktycznych odpowiadamy tylko w razie spowodowania szkody umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.

5. Ochrona danych

Ochrona prywatności oraz danych osobowych podczas korzystania z usług internetowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego w naszej Deklaracji ochrony danych wyjaśniamy, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobistymi.

6. Pozostałe uregulowania

6.1. Do tych warunków użytkowania i do relacji między użytkownikiem a nami stosowane jest wyłącznie prawo niemieckie.

6.2. Jeżeli jedno postanowienie lub kilka postanowień tych warunków użytkowania jest lub staje się nieważne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

6.3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

3. Wersja z dnia 28 stycznia 2008

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG,
Systemy instalacji elektrycznych

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Niemcy

Portal urządzeń Gira

Top