Användningsvillkor

Slutanvändarlicensavtal för Gira-väderlekstjänsten

Inledande information:

Giras väderlekstjänst ger dig tillgång till väderdata och detta gör det möjligt för dig att utöka användbarheten hos den smarta byggnadsstyrningen i kombination med de övriga användningarna hos Gira HomeServer-portalen. Gira HomeServer kan hämta väderdata över ett specifikt gränssnitt hos Gira HomeServer-portalen.

När efterföljande överenskommelser accepteras ingås ett slutanvändarlicensavtal (EULA) mellan dig och GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG, säte Radevormwald, Tyskland, med avseende på användningen av Gira väderlekstjänsten över Gira HomeServer-portalen

När du använder Gira- väderlekstjänsten accepterar du samtidigt detta EULA.

Gira har rätt att ändra detta EULA på eget initiativ och när som helst när man håller en tidsfrist på två veckor och en anledning behöver inte anges.

Om du inte accepterar villkoren i detta EULA har du inte rätt att använda väderlekstjänsten.

1. Licensbeviljande

a) Användningen av Gira väderlekstjänsten licensieras och säljs inte.

b) Mot bakgrund av detta EULA ger Gira dig en icke uteslutande, icke exklusiv gratis licens för användningen av Gira väderlekstjänsten på Gira slutapparater samt slutapparater över motsvarande Gira program. Licensen kan återkallas när som helst.

c) Användningen får bara ske med de systemlösningar som Gira tillhandahåller (t.ex. Gira HomeServer, Gira Control 9 KNX, Gira HomeServer App för iOS och Android, Gira Quad Client).

d) Väderdatan uppdateras varje timme till var sjätte timme, beroende på orten. I sökfunktionen kan ortsnamn minst anges på landets språk och, beroende på tillgänglighet, på tyska eller engelska.

e) Endast egen användning av Gira- väderlekstjänsten tillåts. Förfrågningar är begränsade till en volym som är vanlig för personlig användning.

f) Datan får inte lagras permanent på ett lagringsmedium och inte lämnas vidare/säljas eller publiceras offentligt.

g) Du säkerställer med lämpliga åtgärder att det är uteslutet att tredje part kan få otillåten åtkomst till den överförda datan.

h) Gira förbehåller sig rätten att spärra tjänsten vid misstanke om otillåten användning.

i) Licensen kan återkallas när som helst med en tidsfrist på två veckor och anledningar behöver inte anges. I ett sådant fall är du förpliktad att radera alla data permanent.

j) Gira klarställer att man endast gör det möjligt att använda väderdatan från en extern dataleverantör med väderlekstjänsten.

k) Gira förbehåller sig rätten att byta dataleverantör under användningsperioden.

l) Om avtalsförhållandet mellan Gira och dataleverantören avslutas har Gira rätt att återkalla licensen utan att följa tidsfristen på två veckor.

m) Du förklarar att du är uttryckligen införstådd med att detta EULA gäller.

2. Upphovsrättigheter:

a) Om upphovsrätt, skydd av den industriella äganderätten eller andra rättigheter för dataleverantören ingår i avtalsdatan så behålls dessa rättigheter av dataleverantören.

b) Om rättigheter för nationella väderlekstjänster eller andra leverantörer av meteorologiska basdata ingår i avtalsdatan så behålls dessa rättigheter av respektive leverantör.

3. Giras ansvarsfriskrivning:

a) Med Gira väderlekstjänsten gör Gira det endast möjligt att använda väderdatan över Gira HomeServer-portalen.

b) En hundraprocentig tillgänglighet till datatjänsten kan därför inte garanteras.

c) Gira övertar därför inget ansvar för anspråk som grundas på det faktum att väderprognoserna inte uppfylls i sin helhet eller till viss del.

d) Skadeståndsanspråk är uteslutna oberoende av de försummade plikterna, inklusive otillåten handling, om inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Detta gäller också framför allt anspråk som bygger på tredje parts skadeståndsanspråk samt andra, indirekta följdskador.

e) Ansvarsfriskrivningen enligt siffran ovan gäller inte för skador som härrör från dödsfall eller person- eller hälsoskador.

4. Tillämplig lagstiftning:

Detta EULA lyder uteslutande under lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland.

5. Laga domstol:

Laga domstol är Giras säte.

6. Allmän information:

Alla funderingar, förfrågningar, inloggningar, anspråksanmälningar etc. som uppstår i samband med användningen av väderlekstjänsten ska bara riktas till Gira. Härmed informeras du uttryckligen om att din avtalspartner uteslutande är Gira och att leverantören av tjänsten inte har något ansvar i samband med detta EULA.

7. Slutklausul:

Om aktuella eller framtida bestämmelser i detta EULA helt eller delvis skulle sakna juridisk giltighet eller inte kunna genomföras eller om detta skulle inträffa längre fram så berörs inte giltigheten hos de övriga bestämmelserna i detta avtal. Samma sak gäller om det skulle visa sig att det finns en lucka i detta avtal. Bestämmelserna som är overksamma eller inte kan genomföras och luckan i avtalet ska ersättas genom en överenskommelse om en rimlig reglering som juridiskt sett ligger så nära det som parterna ville uppnå som möjligt, eller skulle ha velat uppnå enligt innebörden i avtalet, om de hade tänkt på punkten när avtalet slöts.

Gira apparatportal

Topp