Όροι χρήσης

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για τη μετεωρολογική υπηρεσία Gira

Προεισαγωγική παρατήρηση:

Η μετεωρολογική υπηρεσία Gira θέτει στη διάθεσή σας στοιχεία για τον καιρό και σας δίνει την δυνατότητα επέκτασης της χρησιμότητας του έξυπνου συστήματος ελέγχου κτιρίων μέσω του συνδυασμού με τις υπόλοιπες εφαρμογές της πύλης Gira HomeServer. Τα στοιχεία για τον καιρό μπορούν να προβληθούν από τον Gira HomeServer μέσω μιας ειδικής διεπαφής της πύλης Gira HomeServer.

Με την αποδοχή των ακόλουθων συμφωνιών συνίσταται μεταξύ υμών και της Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, με έδρα στο Radevormwald, Γερμανία μια άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA) αναφορικά με τη χρήση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Gira μέσω της πύλης Gira HomeServer

Με τη χρήση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Gira αποδέχεστε παράλληλα αυτή την EULA.

Η Gira έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς και ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτία και με την τήρηση μιας προθεσμίας 2 εβδομάδων αυτή την EULA.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της EULA, δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τη μετεωρολογική υπηρεσία.

1. Χορήγηση της άδειας:

α) Η χρήση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Gira αδειοδοτείται και δεν πωλείται.

β) Η Gira σας παραχωρεί λαμβάνοντας υπόψη αυτή την EULA μια μη αποκλειστική, ανά πάσα στιγμή ανακλητή, δωρεάν άδεια για τη χρήση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Gira στις τελικής συσκευές Gira καθώς και στις τελικής συσκευές μέσω αντίστοιχου λογισμικού Gira.

γ) Η χρήση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με τις λύσεις συστήματος που παρέχει η Gira (π.χ. Gira HomeServer, Gira Control 9 KNX, εφαρμογή Gira HomeServer για iOS και Android, Gira Quad Client).

δ) Ανεξάρτητα από την τοποθεσία τα στοιχεία για τον καιρό ενημερώνονται κάθε μία έως έξι ώρες. Στη λειτουργία αναζήτησης μπορούν να πληκτρολογηθούν ονόματα τοποθεσιών τουλάχιστον στη γλώσσα της χώρας και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στα γερμανικά ή τα αγγλικά.

ε) Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση της μετεωρολογικής υπηρεσίας Gira. Τα αιτήματα περιορίζονται σε έναν όγκο συνηθισμένο για την προσωπική χρήση.

στ) Τα στοιχεία δεν πρέπει να αποθηκεύονται συνεχώς σε ένα μέσο αποθήκευσης και να προωθούνται/μεταπωλούνται ή να δημοσιεύονται.

ζ) Μέσω κατάλληλων προληπτικών μέτρων διασφαλίζετε ότι αποκλείεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα μεταδιδόμενα δεδομένα από τρίτους.

η) Η Gira διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώσει την υπηρεσία σε περίπτωση υποψίας για κατάχρηση της υπηρεσίας.

θ) Η άδεια μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς να δηλώσει τις αιτίες υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται μια προθεσμία 2 εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση είστε υποχρεωμένοι να διαγράψετε οριστικά όλα τα δεδομένα.

ι) Η Gira διευκρινίζει ότι με τη μετεωρολογική υπηρεσία καθιστά δυνατή μόνο τη χρήση των στοιχείων για τον καιρό ενός εξωτερικού παρόχου δεδομένων.

κ) Η Gira διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον πάροχο δεδομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης.

λ) Εφόσον η συμβατική σχέση μεταξύ της Gira και του παρόχου δεδομένων λήξει, η Gira έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια χωρίς την τήρηση μιας προθεσμίας δύο εβδομάδων.

μ) Δηλώνετε ρητώς ότι συμφωνείτε με την ισχύ αυτής της EULA.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

α) Στον βαθμό που υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενή ή άλλα δικαιώματα στα δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, αυτά παραμένουν στον πάροχο των δεδομένων.

β) Στον βαθμό που υπάρχουν δικαιώματα εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών ή άλλων παρόχων μετεωρολογικών δεδομένων στα δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, αυτά τα δικαιώματα παραμένουν στον εκάστοτε πάροχο.

3. Αποκλεισμός ευθύνης της Gira:

α) Η Gira με τη μετεωρολογική υπηρεσία Gira παρέχει μόνο τη χρησιμότητα των στοιχείων για τον καιρό μέσω της πύλης Gira HomeServer.

β) Γι' αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί μία εκατό τοις εκατό διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεδομένων.

γ) Η Gira, επομένως, δεν φέρει καμία ευθύνη για αξιώσεις που βασίζονται στην περίπτωση που οι προγνώσεις καιρού δεν εκπληρώνονται καθόλου ή εν μέρει.

δ) Αξιώσεις για αποζημίωση αποκλείονται ανεξάρτητα από το είδος της μη τήρησης των συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των μη επιτρεπόμενων πράξεων, στον βαθμό που δεν πρόκειται για ενέργεια εκ προμελέτης ή σοβαρής αμέλειας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αξιώσεις, που αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων καθώς και άλλες έμμεσες επακόλουθες ζημιές.

ε) Ο αποκλεισμός ευθύνης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους δεν ισχύουν για ζημιές από βλάβη κατά της ζωής, του σώματος ή της υγείας.

4. Εφαρμοζόμενο δίκαιο:

Αυτή η EULA υπόκειται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

5. Δωσιδικία:

Το δικαστήριο στην έδρα της Gira έχει τη δωσιδικία.

6. Γενική ενημέρωση:

Όλες οι απορίες, τα αιτήματα, οι δηλώσεις, οι αξιώσεις, κ.λπ. αναφορικά με τη χρήση της μετεωρολογικής υπηρεσίας πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην Gira. Με το παρόν λαμβάνετε ρητώς γνώση ότι η Gira είναι το αποκλειστικό συμβαλλόμενο μέρος σας και ότι δεν υπάρχει ευθύνη του παρόχου υπηρεσίας αναφορικά με αυτή την EULA.

7. Τελικοί όροι:

Εάν οι παρόντες ή οι μελλοντικοί όροι αυτής της EULA καταργηθούν πλήρως ή εν μέρει ή δεν είναι εφαρμόσιμοι ή χαθεί στο μέλλον η νομική ισχύ ή η επιτευξιμότητά τους, αυτό δεν επιφέρει την κατάργηση της ισχύος των υπόλοιπων όρων αυτής της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και στον βαθμό που διαπιστωθεί ότι αυτή η σύμβαση περιέχει ένα κενό. Στη θέση των μη ισχυόντων ή των μη επιτεύξιμων όρων ή για την συμπλήρωση του κενού θα πρέπει να συμφωνηθεί μια κατάλληλη ρύθμιση, η οποίο στον βαθμό που είναι νομικά δυνατόν, θα είναι παρόμοια με αυτό που επιθυμούσαν τα συμβαλλόμενα μέρη ή με αυτό που προκύπτει ότι επιθυμούσαν σύμφωνα με το νόημα και τον σκοπό της σύμβασης, εφόσον έχον λάβει υπόψη τους αυτό το στοιχείο κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Πύλη συσκευών Gira

Πάνω